Steun ons werk
Decorative header background

Privacyverklaring

Het Nederlands Herseninstituut vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens het Herseninstituut verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

PRIVACYVERKLARING

Het Herseninstituut is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. Het Herseninstituut wil dat één ieder van wie persoonsgegevens door haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. Het Herseninstituut verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR HET HERSENINSTITUUT VERWERKT?

Het Herseninstituut verwerkt persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt en daarvoor zal niet meer dan noodzakelijk worden gevraagd.

Afhankelijk van het doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer en curriculum vitae. Als u meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek kunnen er ook gezondheidsgegevens worden verwerkt.

Voor onze nieuwsbrieven wordt uw naam en e-mailadres gevraagd op het moment dat u zich wilt abonneren. Uw e-mailadres gebruiken wij vervolgens alleen voor die diensten waarop u zich heeft geabonneerd.

DOELEINDEN

Het Herseninstituut verzamelt persoonsgegevens zodat de volgende activiteiten plaats kunnen vinden:

 • om u behulpzaam te kunnen zijn en te informeren over specifieke onderzoeksvraagstukken;
 • om uitvoering te geven aan haar rol als werkgever;
 • om relevante data te verzamelen ten behoeve van (specifiek) wetenschappelijk onderzoek;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven, e-mails en/of post;
 • om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen;
 • om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch ;
 • om onze website te verbeteren.

OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKT HET HERSENINSTITUUT PERSOONSGEGEVENS?

Het Herseninstituut verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien sprake is van een rechtmatige grondslag. Afhankelijk van het doel worden de persoonsgegevens verwerkt omdat:

 • u hier toestemming voor geeft;
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten;
 • het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen;
 • het een taak van algemeen belang betreft;
 • het Herseninstituut er een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Indien het Herseninstituut persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming bent u altijd in de gelegenheid om uw toestemming weer in te trekken. Het Herseninstituut zal vanaf dat moment geen persoonsgegevens meer van u verwerken.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het Herseninstituut beveiligt uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. De beveiligingsmaatregelen omvatten onder andere firewalls, encryptie, multi-factor authenticatie en toegangscontrole.

BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens in documenten die vallen onder de Archiefwet 1995 worden opgeslagen op de wijze en voor zolang deze wet dit voorschrijft.

Voor het Herseninstituut vastgestelde bewaartermijnen van documenten zijn te vinden in de(ze) selectielijst.

In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is zal het Herseninstituut conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Het Herseninstituut verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag zoals bedoeld in artikel 6 AVG voor aanwezig is.

Op het moment dat het Herseninstituut uw gegevens aan een derde verstrekt waarborgt zij uw privacyrechten onder andere door een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoonsgegevens om moet worden gegaan.

Het Herseninstituut verwerkt uw gegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Bij bepaalde activiteiten kunnen gegevens verwerkt worden buiten de Europese Unie. Wanneer dat gebeurt, wordt er gezorgd voor passende maatregelen zodat er wordt voldaan aan de toepasselijke privacywetging. Bijvoorbeeld door het sluiten van de nodige standaardcontractbepalingen (zgn. Standard Contractual Clauses) welke zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het Herseninstituut adviseert u het privacy beleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

UITOEFENING VAN UW PRIVACYRECHTEN

U kunt een verzoek bij het Herseninstituut indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens
 • Recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.
 • Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden stelt de wet beperkingen aan onder meer uw recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en recht op bezwaar. Aanvullend is bij verwerkingen met het oog op archivering in het algemeen belang ook uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens beperkt. Daarnaast gaat voor het Herseninstituut de meldplicht aan betrokkenen binnen deze context niet zonder meer op.

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Mocht u vragen hebben over de waarborging van uw privacy binnen het Herseninstituut als onderdeel van de KNAW, kunt u zich wenden tot onze Functionaris Gegevensbescherming (FG), via e-mail: fg@knaw.nl.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Het Herseninstituut zoekt samen met u naar een oplossing als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dit niet tot een gewenst resultaat leidt, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het Herseninstituut kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van het Herseninstituut worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

COOKIES

Het Herseninstituut maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website, om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Lees de cookieverklaring van het Herseninstituut voor meer informatie over cookies.

CONTACTGEGEVENS

Nederlands Herseninstituut
Meibergdreef 47
1105 BA Amsterdam

E-mail: communicatie@nin.knaw.nl
Telefoon: 020 566 5500

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in maart 2024.

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk