Steun ons werk
Decorative header background

Evidence for an association between KIBRA and late-onset Alzheimer’s disease.

Publicatiejaar 2010
Gepubliceerd in Neurobiology of Aging
Auteur(s) J.J. Corneveaux, W.S. Liang, E.M. Reiman, J.A. Webster, A.J. Myers, V.L. Zismann, K.D. Joshipura, J.V. Pearson, D. Hu-Lince, D.W. Craig, K.D. Coon, T. Dunckley, D. Bandy, W. Lee, K. Chen, T.G. Beach, D. Mastroeni, A. Grover, R. Ravid, S.B. Sando, J.O. Aasly, R. Heun, F. Jessen, H. Kolsch, J. Rogers, M.L. Hutton, S. Melquist, R.C. Petersen, G.E. Alexander, R.J. Caselli, A. Papassotiropoulos, D.A. Stephan, M.J. Huentelman

Steun ons werk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons werk